• 2019.07.21

" Günəş İKF" MMC (Günəş Petrol)   maliyyə  hesabatını təqdim etdi

08:00 27/06/19 | İqtisadiyyat

" Günəş İKF" MMC 2018-ci il   maliyyə  hesabatını təqdim edirik 

 VÖEN2000177061

1 Auditor rəyi 

2 Mühasibat balansı

3 Mənfəət və zərər haqqında hesabat

4 Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

5 birbaşa metod 

 


 

 

--